serwis informacyjny
Kategorie BIP
 • Strona startowa
 • Zamówienia publiczne
 • Przetargi
 • Dziennik Urzędowy
 • Akty prawne - projekty
 • Inne Publikacje
 • Petycje
 •       -- Informacje dotyczące składania petycji


  Serwis
 • instrukcja
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • redakcja BIP
 • KATEGORIE BIP   \  PETYCJE   \  INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PETYCJI

    Informacje dotyczące składania petycji.

   

  Listownie na adres:

   

  Agencja Wywiadu

  ul. Miłobędzka 55

  02-634 Warszawa

   

  Doręczyć osobiście:

   

  Biuro przepustek AW, przy ul. Miłobędzkiej 55

   

  Za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres e-mail: poczta@aw.gov.pl

   

  Ważne:

  Petycję składa sie w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (petycji nie można złożyć telefonicznie).

  Petycja powinna zawierać:

  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;  a w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; a w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  oznaczenie adresata petycji;

  wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego winna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji tego podmiotu. W takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda podmiotu. Zgoda jest dołączana do petycji. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, adresat petycji może zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana o potwierdzenie zgody z pouczeniem, że w przypadku braku potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona.

  Ważne:

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawia się bez rozpoznania.

  Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra
  $